Iğdır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce"Aile Sosyal Destek Programı" Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ ASDEP Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

           4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Aile ve Sosyal Politikalar Iğdır İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 8 Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
 

            Ön Başvurular, 04 – 22 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların, diploma fotokopisi, KPSS Sonuç Belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve Başvuru Formu ile Aile ve Sosyal Politikalar Iğdır İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 
http://igdir.aile.gov.tr/data/5702265a369dc55d6829b1ae/DANIŞMA YÖN.ASDEP İŞ BAŞVURU FORMU IĞDIR.pdf

BAŞVURU ŞARTLARI:
 

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
  7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
  9. ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.


BAŞVURU YERİ:

lğdır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon: 0476 227 15 02
Faks: 0476 226 08 96
Adres: Emek Mah. Semayunt Cad. No:1 Merkez /Iğdır
  


Sonraki Sayfa: Engelli Vatandaşlarımızın Seçme Hakkını Kullanmalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Uygulamalar

Önceki Sayfa : ASDEP Danışma ve Yönlendirme Hizmet Alımı Mülakat Listesi